Proč studovat Bioinformatiku a Systémovou biologii

Výrazný technologický a metodologický pokrok, který jsme zaznamenali v posledních letech v bio-medicínských vědách a ve farmaceutickém průmyslu, umožnil lépe porozumět genetické podstatě a molekulárním procesům, které jsou zodpovědné za vznik mnoha nemocí. Vědní obory bioinformatiky a systémová biologie jsou krásným příkladem, jak se mohou tradiční vědecké a inženýrské disciplíny vyrovnat s výzvami vyvolanými revolučním vývojem ve vědách o životě.

Obor bioinformatika se zabývá analýzou biologické informace; nabízí nástroje a techniky pro interpretaci dat. Hlavní výzvou je integrace a interpretace biologických dat, která jsou generována pomocí řady technologií, jako např sekvenace DNA a proteinů; exprese genů/proteinů pomocí mikropolí či genových čipů ap.

Obor systémová biologie zkoumá emergentní dynamické chování biologických systémů jako výsledek interakcí uvnitř a vně systému. K tomu využívá matematické a informatické metody pro modelování a simulaci.

Předměty, které fakulta v této oblasti nabízí, dávají solidní základ pro uplatnění jak v průmyslu tak i v akademickém prostředí a pokrývají základní techniky pro analýzu dat a matematické modelování a simulaci komplexních systémů.

Systémová biologie je oborem pro 21. století

Systémová biologie je z podstaty mezioborová disciplína. Kombinuje biologii, matematiku a informatiku. Tradiční biologie se zaměřovala na identifikaci individuálních genů, proteinů a buněk a studovala jejich specifické funkce. Byla tak zcela zákonitě limitována v možnosti postihnout podstatu fungování biologických systémů. Pokud chcete pochopit, jak funguje automobil, pak zřejmě nestačí se soustředit na bezpečnostní pásy, koncová světla, motor apod. a zkoumat jejich funkci izolovaně.

S těmito izolovanými znalostmi nikdy nebudete schopen automobil opravit, pokud se Vám na dálnici z ničeho nic zastaví. Stejně tak je to i s biologickými organizmy. Pochopení systémových vazeb mezi jednotlivými částmi může přinést zásadně nové přístupy porozumění jejich funkce a tedy např. k léčbě mnoha závažných chorob.

Absolventi oboru budou i nadále plnohodnotnými profesionály v informatice. Jejich speciální zaměření jim ale umožní velice efektivní zapojení do interdisciplinárních týmů, které se podílejí např. na vývoji efektivních a bezpečných biotechnologií, na vývoji nových léků ve farmakologickém průmyslu nebo na vývoji biopaliv třetí generace. Kromě specifických znalostí o modelování a počítačové analýze komplexních biologických systémů je to právě zkušenost ze spolupráce s neinformatiky, která je pro absolventy cennou devizou do budoucna.

© 2009, SYBILA Laboratory, Faculty of Informatics, Masaryk University
Botanicka 68a 60200 Brno, Czech Republic / +420 549 495 990 / Fax: +420 549 491 820
For questions regarding this website, contact the sybila team.
Powered by DokuWiki